ТОМ 2

Предстои издавенето на Том 2 на учебника ОБЩА И КЛИНИЧНА ОНКОЛОГИЯ 2021 .
Втори том на учебника е посветен изцяло върху отделните нозологичини еденици. Всяка нозологична еденица обхваща, епидемиология, етиология,патогенеза, диагностика, клинична картина, лечение и прогноза на заболяването. Представени са най-съществените характеристики на заболяването, без да имаме претенциите за описване на най-новите теоретични виждания за развитието му.
Учебникът ОБЩА И КЛИНИЧНА ОНКОЛОГИЯ 2021 има две основни задачи: да се осигури задълбочена информация в практическа насока и базата данни да послужат за платформа за надграждане на нова информация от последните проучвания за механизмите за развитие и лечение на туморния процес.

Авторски колектив
П. Куртев , Г.Куртева, Л. Джонгов , Л. Вартанянов , Е. Ангелова , А.Тодоров, В. Янков, Д.Симеонов, В. Георгиев, Е. Диманова, К. Еников , Б. Коруков, Кр. Иванов , Р. Маджов, Д.Буланов, А. Йонков Г. Тодоров, Е. Александрова, Г. Калайджиев, И. Гаврилов И. Попов , И. Гаврилова, Кр. Нейков, Балабанова-Йосифова, д-р Валерианова, Здравка ,д-р Гергов, Иво,д-р Гецов, Пламен,Гешева–Атанасова, Нели,д-р Гогова, Теодора,д-р Дамянов, Данаил,д-р Карамитева, Мариана,доц. д-р Костова, Петя,д-р Манов, Димо, д-р Михайлова, Иглика,д-р Петков, Радослав,д-р Петкова, Елена,д-р Пиперкова, Елена,проф. д-р Първанова, Веселина,доц. Трайкова, Николета,д-р Чакалова, Галина.,д-р Шахов, Александър,Алдев, Евгени,Дечкова, Добромира,Иванова, Светлана,Игнева, Габриела,Крумова, К.,Милчева, Г.,Найденова, П.,Христова, М.